Jean-Michel Bordoux
Expert financieel beheer en wettelijke pensioenen

In zijn nieuwe functie coördineert hij alle activiteiten inzake pensioenen, zowel wat betreft de eerste pijler (wettelijke pensioenen) als de tweede pijler (aanvullende pensioenen).

Jean-Michel Bourdoux: “Historisch gezien heeft Ethias in de eerste plaats knowhow ontwikkeld in de overheidssector, waarvan de verzekerden nog steeds de kerndoelgroep van onze maatschappij vormen. In dit verband werkt Ethias pensioenoplossingen uit voor zowel het statutaire als het contractuele personeel van steden en gemeenten, provincies, intercommunales, OCMW’s, overheidsbedrijven, enz.”

Steeds dynamischer materie

De afgelopen jaren is de vraag naar pensioenplanning bij overheidsverzekerden aanzienlijk groter geworden. De beslissers werd daarmee duidelijk gemaakt dat ze moesten voorzien in oplossingen van hoge kwaliteit voor al hun medewerkers, zowel het statutaire als het contractuele personeel.

Bourdoux: “Een pensioenplan uitwerken vergt heel wat organisatie. Ondersteuning door een gespecialiseerde partner op dat domein is dan ook van essentieel belang: de verzekerden moeten namelijk optimaal worden geadviseerd en begeleid, van de toetreding tot het plan tot het (brug)pensioen. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met veranderingen in de loopbaan, die vandaag veel vaker voorkomen. Zo moet de beheerder van de groepsverzekeringen zorgen voor de gegevensverwerking om individuele polissen op te stellen en de jaarlijkse pensioenfiches te genereren, moet hij gegevens die aan verandering onderhevig zijn bijwerken (denk maar aan de bezoldiging, de burgerlijke staat of de kinderen ten laste) en de verworven rechten meedelen wanneer een arbeidsovereenkomst wordt verbroken of iemand met pensioen gaat. Het is uiterst belangrijk om een scherp en gedetailleerd beeld van ieder dossier te hebben.”

Juiste begeleiding bieden

Technische kennis is onontbeerlijk om relevante toelichting te kunnen verstrekken en de juiste begeleiding te kunnen bieden, zeker omdat de jongste jaren steeds meer vragen worden gesteld over pensioenen, en niet alleen over de extrawettelijke.

Bourdoux: “De jongste tijd is er heel wat beweging op dit domein. Het is dan ook niet verwonderlijk dat werkgevers - terecht - vragen hebben over hun budget, de impact van nieuwe wettelijke bepalingen, het evenwichtsbeleid met betrekking tot het actief om op lange termijn een aanvaardbaar minimumrendement te kunnen bieden, enz. Met die en andere vragen wordt steeds vaker aangeklopt bij onze juridische en actuariaatsdienst.”

Als een werkgever vroeger een groepsverzekering voor zijn personeel afsloot, was dat meer bedoeld als voorzorgsplan, met een sociale doelstelling. Vandaag vormt het aanvullend pensioen een belangrijk onderdeel van het loon: werkgevers willen een pensioenplan aanbieden dat financieel houdbaar is, maar dat ook aantrekkelijk blijft voor de medewerkers.

Bourdoux: “Daarom moet over een pensioenverzekering grondig worden nagedacht en moet voorafgaand advies worden verstrekt om de best passende keuze te maken. Tegenwoordig richten verschillende beslissers zich eerder op DC-plannen (‘Defined Contribution’) met een vaste premie, wat bewijst dat ze hun budget beter onder controle willen houden en een langetermijnvisie nastreven.”

Complex maar boeiend beheer

De pensioenen evolueren en roepen begrijpelijkerwijs heel wat vragen op. Een voorbeeld is de lancering van DB2P (DataBank 2de Pijler), d.i. de Kruispuntbank voor aanvullende pensioenen die de regering heeft opgericht. Deze reusachtige databank bevat alle informatie die verzekeraars en pensioenfondsen over hun klantportefeuille doorgeven, en die informatie wordt regelmatig bijgewerkt.

Bourdoux: “Deze databank zou in 2016 ter beschikking van de burgers worden gesteld om ze een volledig beeld te geven van hun toekomstige pensioen. Momenteel maakt de RSZ er echter meer gebruik van om na te gaan of de werkgevers wel degelijk de sociale bijdragen op de groepsverzekeringspremies hebben betaald. Tegen eind 2014 zal iedere werkgever trouwens de informatie die zijn verzekeraar aan de Kruispuntbank meedeelt moeten valideren. Dat werk schrikt ons niet af. Het is een bijzonder complexe materie omdat ze voortdurend verandert. Maar we komen met alles in aanraking: technisch, actuarieel, fiscaal en juridisch. Die verschillende activiteiten blijven de corebusiness van Ethias op het domein van levensverzekeringen voor collectiviteiten van de overheid.”

Impact aanvullend pensioenplan

Loonkosten en pensioenverbintenissen optimaal plannen, is noodzakelijk voor beslissers bij de overheid. Pensioenplanning in een overheidsinstelling is geen sinecure. Je moet de evolutie van het statutaire en contractuele personeel inschatten en de financiële impact daarvan berekenen, met name in het kader van de benoeming van medewerkers. Ook de regularisatie- en responsabiliseringsbijdragen moeten worden geraamd. Om al die redenen moet je bijzondere aandacht besteden aan de impact van een aanvullend pensioenplan op de omvang van de pensioenverbintenissen.

Bourdoux: “Rekening houdend met de behoeften van onze verzekerden, hebben we een aantal diensten ontwikkeld en gebundeld in een planningtool: Publi-Plan. Met die tool kunnen alle kosten van de instelling en hun evolutie worden gesimuleerd: de loonsom van het statutaire en contractuele personeel, maar ook de werkgeverslasten en de totale factuur van de pensioenen van de statutaire medewerkers, inclusief de regularisatie- en responsabiliseringsbijdrage. Hij maakt het ook mogelijk om de kosten en de impact van een aanvullend pensioenplan op de pensioenverbintenissen in te schatten en optimale beslissingen te nemen. Verder kan er een dynamische prognose inzake HR-management mee worden uitgewerkt: flexibel gebruik van vervangingsprofielen, jaarlijkse prognose van de benoemingen, evolutie van het personeelskader, gevolgen van personeelsleden die vertrekken of nog van late benoemingen. Deze innovatieve tool is maatwerk en beantwoordt aan een reële behoefte op de markt van pensioenverzekeringen voor overheidscollectiviteiten. De tool is in 2013 bekroond met een Decavi-trofee, waarmee de hele sector de bijna honderd jaar knowhow van onze maatschappij op dit domein erkent.