Naar welk pensioenstelsel evolueren we voor contractueel overheidspersoneel?

Jean-Michel Bourdoux, Directeur Leven Collectiviteiten bij Ethias – Voor de pensioenberekening wordt er terecht rekening gehouden met diensten die vandaag als tijdelijk ambtenaar worden geleverd, voor zover de betrokken persoon definitief benoemd wordt voor het eind van zijn loopbaan. Het regeerakkoord voorziet in de toekomst een gemengd pensioensysteem met invoering van een tweede pijler van particulier pensioen voor contractueel overheidspersoneel.  

 

Wat zijn de gevolgen?

J.-M. B.- Wat de pensioenen van de eerste pijler betreft, heeft deze maatregel gevolgen voor het bedrag van het overheidspensioen. Een van de doelstellingen van de invoering van de tweede pijler is onder andere dit verschil weg te werken. We zullen dat niet onmiddellijk kunnen doen, maar die nieuwe aanpak zal ertoe bijdragen dat diensten gepresteerd als tijdelijk ambtenaar op een andere manier worden gewaardeerd. We wijzen erop dat in het kader van het plan DIBISS-Ethias-Belfius verschillende plaatselijke besturen, vooral in het noorden van het land, reeds zijn aangesloten bij een tweede pensioenpijler voor hun contractuele personeelsleden. Die tendens vindt ook meer en meer ingang in Brussel en Wallonië.

 

In welke mate?

J.-M. B. – Begin dit jaar waren er nationaal 591 werkgevers aangesloten bij het ‘plan DIBISS’, daaronder 565 besturen uit het noorden van het land. Wat de doelstellingen van de regering betreft om een premie van 3% in te voeren, stellen we bijvoorbeeld vast dat in het noorden van het land de bijdragen van zo’n 80 werkgevers reeds 3% of meer van de loonmassa bedragen, terwijl de bijdragen van de meerderheid van de werkgevers aan die tweede pijler rond de 1% schommelen. De toon is dus gezet, met aan de basis dit idee om een oplossing te vinden voor de financiering van de pensioenen van ons land.

 

Zich aanpassen aan veranderingen

 

Het verzekeringswezen past zich aan de ingrijpende veranderingen in de sector van de overheidspensioenen aan. Een analyse.

 

Met welke veranderingen wordt u als verzekeraar geconfronteerd?

Jean-Michel Bourdoux, Directeur Leven Collectiviteiten bij Ethias – Dat zijn er veel: de invoering van een gemengd pensioen met veralgemening van een aanvullend pensioen; de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd; de verstrenging van de voorwaarden voor vervroegd pensioen; het optrekken van de leeftijd waarop het kapitaal van de groepsverzekering kan worden opgenomen, de herziening van de 80%-regel, het behoud van een flexibel pensioensysteem enzovoort.

 

Welke taken ziet u weggelegd voor u in deze context?

Als pensioeninstelling zien we het als onze taak om al die maatregelen en besluitvormingsprocessen van dichtbij te volgen en zelfs te anticiperen op de gevolgen voor de plaatselijke besturen, om ze zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Daartoe maken we gebruik van onze actuariële studies, die de evolutie van de pensioenlast van zowel de eerste als de tweede pijler opnemen. Ze moeten werkgevers in staat stellen over informatie te beschikken die de evolutie van de pensioenlast in kaart brengt in verhouding tot hun mogelijke toekomstige beleid van al of niet benoemen. Ter aanvulling zullen er ook specifieke opleidingsdagen worden georganiseerd. En ten slotte zullen we zeer spoedig een pensioenplatform opzetten, waar op één plaats alle informatie zal worden gebundeld die we ter beschikking van onze klanten stellen.